VOLG ONS

Gebruiksvoorwaarden

Uitgever van de website.

Deze website wordt uitgegeven door de Vennootschap, die haar maatschappelijke zetel heeft te Terhulpsesteenweg 120 Brussel, België, en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0448.424.367.

Disclaimer – Inhoud van deze Website.

We proberen ons ervan te verzekeren dat de inhoud van deze website nauwkeurig is en regelmatig wordt bijgewerkt. Desondanks verzekert de Vennootschap geenszins dat de inhoud van deze Website nauwkeurig, betrouwbaar, geschikt, volledig en bijgewerkt is. De Vennootschap zal onder geen enkel beding verantwoordelijk kunnen worden gesteld van eender welke schade weze het als gevolg van de toegang tot deze Website of van het gebruik ervan of van zijn inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten.

Deze website en de inhoud ervan, waaronder maar niet beperkt tot de teksten, grafieken, afbeeldingen, logo’s en pictogrammen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, gebruikt, bewerkt of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, dit onverminderd de mogelijkheid om uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, elementen van deze website te downloaden en af te drukken, mits de inhoud en de vermeldingen van auteursrechten en merken ongewijzigd blijven.

Links naar andere sites.

De hyperlinks naar websites van derden die op deze website beschikbaar zijn, zijn er om het u gemakkelijk te maken. Als u beslist om die links te gebruiken, verlaat u deze website. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden.

Toepasselijke recht en rechtsbevoegdheid.

Uw toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen inzake consumentenbescherming, zijn alleen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil dat verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Laatste update : september 2020.